Verkostoituminen rakentuu luottamukselle

tarinoita2Verkostoituminen on arkea tämän päivän työelämässä ja sen merkitys kasvaa jatkuvasti kohti tulevaisuutta mentäessä. Verkostoituminen kiinnostaa, mutta toimivien verkostojen rakentaminen ja johtaminen sekä verkostotoiminnan kehittäminen herättävät kysymyksiä.

Covis Partners on edelläkävijä verkostoitumisen kehittäjänä. Olemme olleet mukana kehittämässä ja ohjaamassa erilaisia organisaatio- ja toimialarajat ylittäviä verkostoja sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Kokemuksemme ansiosta meillä on vahva näkemys verkostoituneen toiminnan onnistumisen edellytyksistä.

Verkoston rakennusvaiheessa lähtökohtaisesti mietittäviä asioita ovat verkoston perustehtävät ja toiminnan tavoitteet: mitä vaikutuksia verkostoitumalla voidaan saavuttaa sekä verkostossa toimivien että verkoston eri asiakas- ja sidosryhmien näkökulmasta.

Verkostotyöskentelyssä korostuvat niin organisaatioiden kuin yksilöidenkin valmiudet yhteistoimintaan. Sujuvan yhteistoiminnan keskeisenä edellytyksensä on luottamus, joka kasvaa toisten tuntemisesta. Verkostojen johtamisessa onkin pitkälti kysymys luottamuksen rakentamisesta eri toimijoiden kesken. Sitoutumista yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin vahvistavat toiminnallisten suhteiden lisäksi sosiaaliset suhteet. Yksilötasolla on tunnettava toiset ihmisinä, mutta myös heidän todelliset työnkuvansa: ”mitä sinä ihan oikeasti työssäsi hääräät”. Luottamuksen luontaisia rakennusaineita ovat myös lojaalius ja avoimuus.

Verkostoituneessa toiminnan keskiössä on lisäksi erilaisten yksilöiden välinen vuorovaikutus. Yhdelle luonteva ja mieluisa rooli saattaa olla toiselle hyvinkin vaikea ja vastenmielinen. Jotkut ovat innovaattoreita, toisilla on kyky tehdä lennokkaistakin ideoista totta ja johtajien tehtävä on saada nämä puhaltamaan yhteen hiileen. Jokainen verkosto toimii tehokkaimmin, kun kaikilla on mahdollisuus keskittyä omaan ydinosaamiseensa.